به I.E.I خوش آمدید

سوالات متداول

سوالات متداول

پيش از هر چيز، I.E.I بايد در اسناد خريد به عنوان شركت بازرسی شخص ثالث معرفی شود..سپس، بايد در خواست بازرسی خود را همراه با اسناد خريد به ما تحويل دهيد.
پس از تكميل و تحويل در خواست بازرسی و اسناد خريد، شماره فايل I.E.I و هزينه بازرسی بطور همزمان به شما اطلاع داده خواهد شد.
در صورت واقع شدن محل بازرسی در محدوده تحت پوشش بازرسی I.E.Iبه نمايندگان / بازرسان مجاز به بازرسی رسيدگی خواهند كرد. اطلاعيه بازرسی، حاوی نام و شماره تماس به همراه محل و زمان بازرسی توسط ما ارسال خواهد شد. 

اين گواهي، بمنظور ترخيص كالا، مورد نياز گمرك ايران بوده و شركت I.E.I از طرف موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران (ISIRI)، بمنظور انجام اينگونه بازرسيها و صدور گواهی مربوطه، مجاز شناخته شده است. 

نحوه درخواست VOC مشابه روند درخواست گواهی بازرسی است. 

در رابطه با صدور VOC، استاندارد مرجع تعيين شده براي كيفيت مواد الزامی بوده و بايد مورد توافق هر دو طرف قرار گرفته و در اسناد خريد قيد شود. همچنين، تست های مشاهداتی برای بررسی مطابقت مواد / كالا با آن استانداردها بايد توسط بازرسی انجام شود. گزارشات آزمايشگاهی و تاييديه انطباق ادعا شده توسط تامين كننده / MFG بايد توسط تامين كننده / توليد كننده و بازرس امضا شده و به گواهي VOC الصاق شود. 

در صورت غير قابل قبول بودن نتايج بازرسی يا قبولی مشروط آن، تامين كننده بطور مستقيم توسط دفتر مركزی I.E.I از نتايج ، دلايل و اقدامات مورد نياز برای رفع مشكل آگاه خواهد شد. 

در صورت قابل قبول بودن نتايج بازرسی، R/N بمنظور ترخيص بار براي مرحله بعد – مونتاژ، نقاشی، بسته بندی، بررسی، بارگيری يا هر مرحله قابل اجرای ديگر – صادر خواهد شد. اين R/N قابل معامله با بانك نمی باشد. 

تحويل اسناد بارگيری – فهرست بسته بندی نهايی، فاكتور بازرگانی – و هر گواهی ديگری كه در اسناد خريد قيد شده باشد، به همراه كپی از اصل B / L ، AWB (هركدام كه مقدور باشد) مورد نياز می باشد. 

هزينه بازرسي بر اساس ارزش FOB ، كشور بازرسی، تعداد بازديدها، تعداد بارگيری ها، نوع مواد، نو يا كهنه بودن مواد و نوع بازرسي تعيين مي شود. برای هر درخواست، بايد درخواست بازرسی را همراه با اسناد خريد تحويل دهيد و سپس، دفتر مركزی هزينه را اعلام می كند. 

پرداخت كننده هزينه بازرسی بر اساس شرايط اسناد خريد و و شرايط اولويت L/C ، و در غير اينصورت، بر اساس آخرين توافق بين طرفين تعيين خواهد شد. اگر پرداخت كننده شخص ثالث يا تامين كننده باشد، ما يك پيشنهاد قيمت بازرسی فرستاده و در صورت توافق با آن، كار بازرسی به بازرس سپرده خواهد شد. پس از انجام اولين بازديد، فاكتور صادر شده و بايد قبل از صدور اصل گواهی / VOC /آگهی ترخيص و / يا اختار بازرسي، وصول شود. در صورتي كه پرداخت كننده خريدار باشد، اين روند توسط دفتر مركزی I.E.I در ايران پيگيری خواهد شد ولی مبلغ بايد پيش از صدور اصل گواهينامه / VOC / آگهی ترخيص و / يا اخطار بازرسی 

زاپن / استراليا/ نيوزيلند/ هندوستان/ سری لانكا / بنگلادش/ مالزی/ سنگاپور / اندونزی/ تايلند / فيليپين/ كره/ تايوان/ چين/ هونگ كنگ/ آلمان/ سوئيس/ سوئد/ ايتاليا/ اسپانيا/ فرانسه/ انگلستان/ رومانی/ روسيه و ............. 

خير، مي توانيد بمنظور پيگيری وگفتگوهای مقدماتی، تنها با دفتر مركزی تماس بگيريدزيرا تا وقتی كه شماره فايلی به شعبه اختصاص نيابد، آنها مجاز به انجام بازرسی نخواهند بود. 

طـبق دستور العمل بانك مركزی چنانچه بازرسی توسط شركت I.E.I. انجام شود تائيديه اطاق بازرگانی مبدا لازم نيست.