به I.E.I خوش آمدید

مدیریت

مدیریت

حمید قاسمی سورکی

رئیس هیئت مدیره
bod [at] iei-co.com

ناصر مطلب زاده

IEI عضو هیئت مدیره و سرپرست
ceo [at] iei-co.com

امیرحسن قربانی

عضو هیئت مدیره
BOD [at] iei-co.com

محسن محمدی

معاون مالی و اداری
cfo [at] iei-co.com

مهدی تشکری خبازان

مدیر مالی
financial [at] iei-co.com

محسن علیزاده صحرائی

مدیر بازرسی فنی
techinsp [at] iei-co.com

محمدمهدی جمالی

مدیر خدمات فنی
techsrv [at] iei-co.com

بهناز ذوالفقاری

مدیر تضمین کیفیت و آموزش
QA [at] iei-co.com

سجاد بایراملو

رئیس قرادادها و بازاریابی
cm [at] iei-co.com

ال ناز شاهرودی

رئیس اداری و منابع انسانی
HR [at] iei-co.com

احسان عصری

رئیس فناوری اطلاعات
IT [at] iei-co.com

رضا چاله چاله

مدیر شعبه کرمانشاه
kermanshah [at] iei-co.com

رسول شاه نعمت الهی

مدیر شعبه آلمان
germany [at] iei-co.com

محمدعلی عطاری فرد

مدیر شعبه دبی
UAE [at] iei-co.com

حسین غازیان

مدیر شعبه ترکیه
turkey [at] iei-co.com

مهدی دارایی

مدیر شعبه چین
china [at] iei-co.com

آبتین مهرآیین فرد

مدیر شعبه ژاپن
japan [at] iei-co.com