به I.E.I خوش آمدید

مدیریت

مدیریت

حسن خورسند مودب

مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره
CEO [at] iei-co.com

ناصر مطلب زاده

عضو موظف هیئت مدیره
BOD [at] iei-co.com

حمید قاسمی سورکی

رئیس هیئت مدیره
chairman [at] iei-co.com

حمید رزمجو

عضو هیئت مدیره
BOD [at] iei-co.com

امیرحسن قربانی

عضو هیئت مدیره
BOD [at] iei-co.com

مهدی قوی فرک فخر

مدیر مالی
financial [at] iei-co.com

محسن علیزاده صحرائی

مدیر بازرسی فنی
techinsp [at] iei-co.com

محمدمهدی جمالی

مدیر خدمات فنی
techsrv [at] iei-co.com

بهناز ذوالفقاری

مدیر تضمین کیفیت و آموزش
QA [at] iei-co.com

سپیده بختیاریان

مدیر حسابرسی داخلی
auditor [at] iei-co.com

ال ناز شاهرودی

رئیس اداری و منابع انسانی
HR [at] iei-co.com

احسان عصری

رئیس فناوری اطلاعات
IT [at] iei-co.com

رضا چاله چاله

مدیر شعبه کرمانشاه
kermanshah [at] iei-co.com

آبتین مهرآیین فرد

مدیر شعبه ژاپن
japan [at] iei-co.com

حسین غازیان

مدیر شعبه ترکیه
turkey [at] iei-co.com

رسول شاه نعمت الهی

مدیر شعبه آلمان
germany [at] iei-co.com

محمدعلی عطاری فرد

مدیر شعبه دبی
UAE [at] iei-co.com

مهدی دارایی

مدیر شعبه چین
china [at] iei-co.com