مدیریت

مدیریت

مجید منصوری بیدکانی

IEI سرپرست
CEO [at] iei-co.com

   

محمدتقی جوینده

نائب رئیس هیئت مدیره
jouyandeh [at] iei-co.com

     

محسن علیزاده صحرائی

قائم مقام مدیر عامل
alizadeh [at] iei-co.com

          

محمدمهدی جمالی

مدیر خدمات فنی
jamali [at] iei-co.com

       

عبدالرضا مصطفی منتقمی

مدیر مالی
montaghami [at] iei-co.com

   

آرش دهدشتی

مدیر حسابرسی داخلی
dehdashti [at] iei-co.com

     

احسان عصری

رئیس فناوری اطلاعات
asri [at] iei-co.com

  

ال ناز شاهرودی

رئیس اداری و منابع انسانی
shahroodi [at] iei-co.com

    

محمد علی حسینی

رئیس قراردادها و بازاریابی
m.hosseini [at] iei-co.com

   

حسین غازیان

مدیر شعبه ترکیه
turkey [at] iei-co.com

   

مهدی دارایی

مدیر شعبه چین
china [at] iei-co.com

       

آبتین مهرآیین فرد

مدیر شعبه ژاپن
japan [at] iei-co.com

      

رسول شاه نعمت الهی

مدیر شعبه آلمان
germany [at] iei-co.com

           

محمدعلی عطاری فرد

مدیر شعبه دبی
dubai [at] iei-co.com