خدمات ایمنی و آتش نشانی

خدمات ایمنی و آتش نشانی

  • انجام ممیزی ایمنی ساختمان های مرتفع
  • انجام ارزیای ریسک حریق FRA  درمجتمع های نفت،گازوپتروشیمی
  • طرح ريزي برنامه واكنش در شرايط اضطراري(ERP)
  • انجام بازرسی و ممیزی های ایمنی فرآیندی از کلیه خطوط لوله، مخازن و برج های قابل اشتعال و...
  • انجام ارزیابی ریسک و تحليل کمي و کيفي خطر با هدف تعيين نقاط حادثه خيز با روشهاي HAZOP، HAZID، ETA ، FTA و...
  • مدلسازی پیامد و تجزیه و تحلیل حوادث با استفاده از مدلهای تحلیلی و مدلسازی پخش آلاینده های جوی نظیر PHAST   و ...
  • مشاوره و اجرا در زمینه خرید و نصب تجهیزات ایمنی و آتشنشانی‏ و جانمایی و تعیین محل آشکارسازهای (Detector) گازسمی وآتش گیر
  • آموزش و برگزاری دوره های کاملا تخصصی در حوزه های بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) بویژه برگزاری دوره تخصصی فرماندهی اطفای حریق توسط مدرسان بین المللی
  • تأمین نیروی متخصص ایمنی، بهداشت و محیط زیست و آتش نشانی و پیاده سازی ساختار HSE

دانلود فایل مربوطه