به I.E.I خوش آمدید

بازرسی برمبنای ریسک RBI

بازرسی برمبنای ریسک RBI

RBI (Risk Based Inspection)  فرایندی است جهت ارائه طرح بازرسی برمبنای آگاهی از ریسک از کار افتادگی تجهیزات در تعمیر و نگهداری تاسیسات و اتخاذ تصمیمات بازرسی است. بازرسی بر مبنای ریسک بیشترین تاثیررا بر سیستم های مکانیکی خواهد داشت که یکی از ابزارهای مهم رفتن به سمت استراتژی مدیریت صحیح دارایی های فیزیکی است. با به کارگیری این روش میتوان علاوه بر افزایش ایمنی، هزینه های بازرسی و تعمیر و نگهداشت را به طور قابل ملاحظه ای کاهش داد و با کاستن از حوادث به حفظ محیط زیست نیز کمک کرد.

هنر  RBIرا می توان در تعیین حد ریسک قابل قبول و حداکثر زمان در سرویس نگهداشتن واحد عملیاتی تا رسیدن به این حد از ریسک دانست.

مزایای استفاده از روش RBI :

  1. افزایش ایمنی
  2. کاهش هزینه های بازرسی فنی و خطر از کار افتادگی
  3. برنامه ریزی دقیق بازرسی فنی و تعمیرات
  4. افزایش فاصله بازرسی های فنی و تعمیرات دوره ای
  5. اولویت بندی تجهیزات، واحدها خطوط لوله بر اساس ریسک
  6.  تدوین برنامه بازرسی که از نظر مالی و زمانی بهینه باشد
  7. تدوین برنامه های زمان بندی تعمیر و نکهداری بر اساس سطح قابل قبول از کارآیی و ریسک

بسیاری از مجتمع های صنعتی و به خصوص مجتمع های نفت و گاز و پتروشیمی دنیا از تکنیک RBI استفاده نموده اند و گزارش ها بیانگر این است که اجرای دقیق این فعالیت سبب کاهش فاصله ی زمانی بین تعمیرات اساسی واحدها و صرفه جویی مالی بسیار زیاد برای این مجتمع ها شده است.

همچنین سبب میگردد در هر واحد عملیاتی، بین 10 تا 40 درصد دستگاه ها خارج از زمان تعمیرات اساسی و به هنگام تولید واحد مورد ارزیابی و بازرسی و به تبع آن مورد تعمیر قرار گیرند.