به I.E.I خوش آمدید

بازرسی صنایع غذائی وکشاورزی

بازرسی صنایع غذائی وکشاورزی

نظارت بر اجرای  GMP  در مراحل تولید محصولات  غذایی 
نمونه برداری از انواع محموله های فله وبسته بندی شده غذایی و کشاورزی
نظارت بر آزمایشات فیزیکی ، شیمیائی و میکرو بیولوژیکی
نظارت بر نحوه بسته بندی و کنترل وزن محموله بارگیری شده
انجام عملیات و محاسبات  Draft survey , Ullage survey