به I.E.I خوش آمدید

بازرسی صنایع پزشکی وداروئی

بازرسی صنایع پزشکی وداروئی

نظارت بر اجرای  GMP  در مراحل تولید دارو و مواد اولیه داروئی و آزمایشگاهی
نظارت بر انجام آزمایشات کنترل کیفیت مواد اولیه
نظارت بر آزمایشات فیزیکی ، شیمیائی و میکرو بیولوژیکی توسط آزمایشگاههای مجهز و معتبر در سراسر دنیا
نظارت بر نحوه بسته بندی و کنترل لیست کالا در مبداء حمل
نظارت بر رعایت الزامات موجود در استانداردهای تولید کالا وتجهیزات پزشکی 
بازرسی تجهیزات پزشکی و تولیدی دارویی