به I.E.I خوش آمدید

آگهی لغو دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20 خرداد 1402

1402/03/18
آگهی لغو دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20 خرداد 1402

آگهی لغو دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20 خرداد 1402

لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31

پیرو اطلاعیه منتشره در تاریخ 1402/03/06 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1402/03/20 به اطلاع میرساند مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات ذیل به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقباً اعلام میگردد موکول گردید

آگهی روزنامه رسمی :