به I.E.I خوش آمدید

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (سهامی عام)

1402/02/12
آگهی دعوت  به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام  شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (سهامی عام)

دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران IEI (سهامی عام) به شماره ثبت 194167 و شناسه ملی 10102360780

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم ، وکیل یا نماینده قانونی صاحب سهم شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران IEI (سهامی عام ) دعوت مي شود  تا در جلسه مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام  كه راس ساعت  14:00  روز شنبه مورخ 1402/03/20  در محل تهران، خیابان ولیعصر بالاتر از ونک خیابان عطار، پلاک10، طبق منفی یک تشکیل می گردد ، حضور بهم رسانند .

 

دستور جلسه :

  • انتخاب اعضای هیئت مدیره

مشاهده آنلاین جلسه

آگهی روزنامه رسمی :

صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 23 اردیبهشت 1402 :

صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 6 خرداد 1402 :