مدیران شرکت

IEI Co. > مدیران شرکت

آقای محسن علیزاده

قائم مقام مدیرعامل

alizadeh[at]iei-co[dot]com
تلفن : (701) 88778892 (21)(98+)
intro

آقای علیرضا میرزائیان

سرپرست واحد مالی

mirzaeian[at]iei-co[dot]com
تلفن : (300) 88778892 (21)(98+)
intro

آقای مجید رهنما

مدیر خدمات فنی

rahnama[at]iei-co[dot]com
تلفن : (600) 88778892 (21)(98+)
intro

آقای احسان عصری

رئیس فناوری اطلاعات

asri[at]iei-co[dot]com
it[at]iei-co[dot]com
تلفن : (400) 88778892 (21)(98+)
intro

خانم ال ناز شاهرودی

رئیس اداری و منابع انسانی

shahroodi[at]iei-co[dot]com
تلفن : (100) 88778892 (21)(98+)
intro

آقای مهرداد جهانی

رئيس HSE

mjahani[at]iei-co[dot]com
تلفن : (540) 88778892 (21)(98+)
intro

خانم صدیقه خیاط زاده

نماینده مدیرعامل در تضمین کیفیت

khayatzadeh[at]iei-co[dot]com
تلفن : (590) 88778892 (21)(98+)
intro

آقای محمد حسین طالبیان

رئیس قراردادها و بازاریابی

talebiyan[at]iei-co[dot]com
تلفن : (500) 88778892 (21)(98+)
intro

آقای رسول شاه نعمت الهی

رئیس شعبه آلمان

rshahnemat[at]iei-co[dot]com
germany[at]iei-co[dot]com
تلفن : 471160 (211)(49+)
فکس: 479 1333 (211)(49+)
intro

آقای حسین غازیان

رئیس شعبه ترکیه

ghazian[at]iei-co[dot]com
ieiturkey[at]iei-co[dot]com
تلفن :6507410/11 (216)(90+)
فکس: 6507412 (216)(90+)
intro

آقای محمدعلی عطاری فرد

رئیس شعبه دبی

atari[at]iei-co[dot]com
dubai[at]iei-co[dot]com
تلفن : 3365717 (4)(971+)
فکس: 3365716 (4)(971+)
intro

آقای آبتین مهرآیین فرد

رئیس شعبه ژاپن

mehraeen[at]iei-co[dot]com
japan[at]iei-co[dot]com
تلفن : 6450 3304 (3)(81+)
فکس: 6450 3309 (3)(81+)
intro