مدیران شرکت

IEI Co. > مدیران شرکت

جناب آقای قدیمی

مدیرعامل

Ghadimi[at]iei-co.com
تلفن : (700) 88778892 (21)(98+)
intro

جناب آقای کامیابی

قائم مقام مدیر عامل

Kamyabi[at]iei-co.com
تلفن : (701) 88778892 (21)(98+)
intro

جناب آقای محمدی

مدیر خدمات فنی

mohammadi[at]iei-co.com
تلفن : (600) 88778892 (21)(98+)
intro

جناب آقای حمید ناصری

مدیر اداری و مالی

naseri[at]iei-co.com
تلفن : (703) 88778892 (21)(98+)
intro

جناب آقای محسن علیزاده

مدیر بازرسی فنی

alizadeh[at]iei-co.com
تلفن : (200) 88778892 (21)(98+)
intro

سرکار خانم صدیقه خیاط زاده

مدیرQHSE

khayatzadeh[at]iei-co.com
تلفن : (530) 88778892 (21)(98+)
intro

جناب آقای مختاری

رئیس بازرگانی و توسعه بازار

mokhtari[at]iei-co.com
commercial[at]iei-co.com
تلفن : (500) 88778892 (21)(98+)
intro

جناب آقای عصری

رئیس فناوری اطلاعات

asri[at]iei-co.com
it[at]iei-co.com
تلفن : (400) 88778892 (21)(98+)
intro

سرکار خانم شاهرودی

سرپرست اداری

shahroodi[at]iei-co.com
تلفن : (107) 88778892 (21)(98+)
intro

جناب آقای مهرآیین فرد

رئیس شعبه ژاپن

mehraeen[at]iei-co.com
japan[at]iei-co.com
تلفن : 6450 3304 (3)(81+)
فکس: 6450 3309 (3)(81+)
intro

جناب آقای غازیان

رئیس شعبه ترکیه

ghazian[at]iei-co.com
ieiturkey[at]iei-co.com
تلفن :6507410/11 (216)(90+)
فکس: 6507412 (216)(90+)
intro

جناب آقای شاه نعمت الهی

رئیس شعبه آلمان

rshahnemat[at]iei-co.com
germany[at]iei-co.com
تلفن : 471160 (211)(49+)
فکس: 479 1333 (211)(49+)
intro

جناب آقای عطاری فرد

رئیس شعبه دبی

atari[at]iei-co.com
dubai[at]iei-co.com
تلفن : 3365717 (4)(971+)
فکس: 3365716 (4)(971+)
intro

جناب آقای مهدوی

مدیر شعب خارجی

mahdavi[at]iei-co.com
تلفن : (250) 88778892 (21)(98+)
intro

جناب آقای حنایی

رئیس یکپارچگی دارائیهای فیزیکی

hanaei[at]iei-co.com
تلفن : (610) 88778892 (21)(98+)
intro

جناب آقای کریمی

رئیس بازرسی فنی

Karimi[at]iei-co.com
تلفن : (602) 88778892 (21)(98+)
intro