مدیران شرکت

IEI Co. > مدیران شرکت

جناب آقای قدیمی

مدیرعامل

Ghadimi@iei-co.com
تلفن : (200) 88778892 (21)(98+)
intro

جناب آقای کامیابی

قائم مقام مدیر عامل

Kamyabi@iei-co.com
تلفن : (702) 88778892 (21)(98+)
intro

جناب آقای محمدی

مدیر خدمات فنی

mohammadi@iei-co.com
تلفن : (710) 88778892 (21)(98+)
intro

جناب آقای حمید ناصری

مدیر اداری و مالی

naseri@iei-co.com
تلفن : (703) 88778892 (21)(98+)
intro

جناب آقای محسن علیزاده

مدیر بازرسی فنی

alizadeh@iei-co.com
تلفن : (200) 88778892 (21)(98+)
intro

سرکار خانم صدیقه خیاط زاده

نماینده مدیریت در تضمین کیفیت

khayatzadeh@iei-co.com
تلفن : (730) 88778892 (21)(98+)
intro

جناب آقای محسن مختاری

رئیس بازرسی خارجی

mokhtari@iei-co.com
تلفن : (250) 88778892 (21)(98+)
intro

جناب آقای عصری

رئیس فناوری اطلاعات

asri@iei-co.com
تلفن : (400) 88778892 (21)(98+)
intro

جناب آقای یزدان پناه

رئیس اداری

yazdanpanah@iei-co.com
تلفن : (100) 88778892 (21)(98+)
intro

سرکار خانم میرشفیعی

رئیس قراردادها و بازاریابی

mirshafiei@iei-co.com
تلفن : (500) 88778892 (21)(98+)
intro

جناب آقای مهرآیین فرد

رئیس شعبه ژاپن

mehraeen@iei-co.com
japan@iei-co.com
تلفن : 6450 3304 (3)(81+)
فکس: 6450 3309 (3)(81+)
intro

جناب آقای غازیان

رئیس شعبه ترکیه

ghazian@iei-co.com
turkey@iei-co.com
تلفن : 6507410/11 (216)(90+)
فکس: 6507412 (216)(90+)رئیس شعبه ترکیه

ghazian@iei-co.com
ieiturkey@iei-co.com
تلفن : 6507410/11 (216)(90+)
فکس: 6507412 (216)(90+)
intro

جناب آقای شاه نعمت الهی

رئیس شعبه آلمان

rshahnemat@iei-co.com
germany@iei-co.com
تلفن : 471160 (211)(49+)
فکس: 479 1333 (211)(49+)
intro

جناب آقای عطاری فرد

رئیس شعبه دبی

atari@iei-co.com
dubai@iei-co.com
تلفن : 3365717 (4)(971+)
فکس: 3365716 (4)(971+)
intro

جناب آقای مهدوی

رئیس شعب چین
mahdavi@iei-co.com
china@iei-co.com
پکن
تلفن : 84405776 (10)(86+)
فکس: 64649639 (10)(86+)
شانگهای
تلفن : 68889284 (21)(86+)
فکس: 68889287 (21)(86+)
intro