• خدمات بازرسی فنی بر مبنای ریسک(RBI)

  • خدمات آنالیز خرابی به روش RCA و FFS

  • خدمات نگهداری و تعمیرات بر پایه قابلیت اطمینان (RCM)

  • خدمات طرح و برنامه ریزی تعمیرات اساسی واحدهای تحت بهره برداری خدمات آنالیز ریسک به روش FMECA، HAZID، HAZOP و SIL

  • طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای مدیریت بازرسی فنی بر مبنای ریسک

  • انجام ضخامت سنجی، پایش وضعیت خوردگی و بازرسی فنی از ظروف تحت فشار، مخازن ذخیره و خطوط لوه

  • خدمات مشاوره ای در زمینه مطالعات خوردگی، انتخاب مواد و مصالح، پوشش و رنگ و استقرار سامانه حفاظت کاتدی

  • انجام آزمون های غیرمخرب معمول و پیشرفته