• بازرسی کالای وارداتی: نظارت و صحه گذاری بر اقلام ورودی مندرج در BOM

  • بازرسی حین فرآیند: نظارت بر فرآیند تولید، ریـشه یابی علل بروز عیب

  • صحه گذاری محصول نهایی بر اساس استانداردها

  • ارائه مشاوره و شناسایی مشکلات و عوارض موجود در فرآیند تولید

  • تأیید نوع خودروهای وارداتی: با هدف نظارت بر کیفیت خودروهای وارداتی

  • تأیید نوع خودروهای ساخت داخل: I.E.I به عـنوان یکی از ارکان مهم ارتقاء کـیفیت در زمیـنه تطابق خـودروهای داخلـی با استانداردهای ملی فعالیت نموده که این کار با استقبال گسترده خودروسازان داخلی مانند پارس خودرو، گروه خودروسازی سایپا، کرمان خودرو و ایران خودرو در زمینه کلیه محصولاتشان مواجه گردیده است.

  • کمی کردن کیفیت محصولات تولیدی از طریق ارزیابی دوره ای محصـول آمـاده به تحویل با بهـره گیری از مدل SQFE و نیز مشخص نمودن سیر حرکت کیفی محصول نهایی

  • آدیت فرآیند: کمی کردن کیفیت فرآیند تولید تأمین کنندگان با بهره گیری از استانداردهای SOGEDOC فرانسه