• بازرسی حین ساخت، پیش از حمل و نصب ریل، ریل سوم، سوزن و ادوات مربوطه، انواع تراورس بتنی، فولادی و چوبی

  • بازرسی حین ساخت و انجام تستهای نهایی واگنهای مترویی، مسافربری، رستوران، لوکوموتیو، ریل باس و باری

  • بازرسی ادواری حین بهره برداری و نظارت بر مراحل تعمیرات اساسی ناوگان و خطوط ریلی

  • بازرسی قطعات مصرفی و لوازم یدکی شامل چرخ، محور، لنت ترمز و … در محل کارخانههای سازنده در داخل و خارج از کشور براساس استانداردهای بین المللی EN, UIC و … و صدور تأییدیههای مربوطه

  • بازرسی تجهیزات سیگنالینگ، مخابرات، برق رسانی، روشنایی و سایر تجهیزات ایستگاههای مترو و راهآهن