درخواست بازرسی

IEI Co. > درخواست بازرسی

مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده بازرسی در شركت بازرسی مهندسی و صنعتی ايران:

 • خريدهای اعتباری

 • خريدهای نقدی

 • دريافت فرم پذيرش قبل از حمل

 • استعلام هزينه بازرسی

 • تائيد قيمت پروفرما

 

خريدهای اعتباری

 1. نامه در خواست بازرسی
 2. اعتبار اسنادی(فول تلكس)
 3. پروفرما با مهر ثبت سفارش
 4. مشخصات كامل فروشنده (تلفن – فاكس – موبايل و نام شخص مسئول در شركت فروشنده)
 5. شماره تعرفه گمركی كالا
 6. شماره استاندارد بين المللی كالا (در مورد كالاهای مشمول استاندارد اجباری الزامی ميباشد)
 7. مشخص نمودن پرداخت كننده حق الزحمه بازرسی
 8. برگ آناليز كالا (در صورت موجود بودن)
 9. Scopeبازرسی(درصورت موجود بودن)
 10. ابلاغيه گشايش اعتبار

خريدهای نقدی

 1. نامه درخواست بازرسی
 2. ثبت سفارش
 3. مشخصات كامل فروشنده (تلفن – فاكس – موبايل و نام شخص مسئول در شركت فروشنده)
 4. شماره تعرفه گمركی كالا
 5. شماره استاندارد بين‌المللی كالا (در مورد كالاهاي مشمول استاندارد اجباری الزامی ميباشد)
 6. مشخص نمودن پرداخت كننده حق الزحمه بازرسی
 7. برگ آناليز كالا (در صورت موجود بودن)

دريافت فرم پذيرش بازرسی قبل از حمل

 1. پروفرما
 2. ثبت سفارش
 3. ارسال فرم بانك

استعلام هزينه بازرسی

 1. نامه درخواست استعلام
 2. پروفرما

تائيد قيمت پروفرما

 1. نامه درخواست (الزامی)
 2. پروفرما (الزامی)
 3. مدارك فنی
 4. طرح توجيهی
 5. استعلامهای فروشندگان مختلف (درصورت موجود بودن)

 

 

فرم های بازرسی: